symfony/symfony Security Advisories for v6.3.1 (3)