symfony/symfony Security Advisories for v2.3.10 (20)