symfony/symfony Security Advisories for v2.5.3 (20)