symfony/symfony Security Advisories for v2.3.34 (13)