symfony/symfony Security Advisories for v5.3.8 (6)