symfony/symfony Security Advisories for v3.3.18 (10)