symfony/symfony Security Advisories for v3.4.29 (4)