symfony/symfony Security Advisories for v6.1.11 (4)