symfony/symfony Security Advisories for v2.7.36 (18)