symfony/symfony Security Advisories for v5.2.9 (5)