symfony/symfony Security Advisories for v3.4.18 (14)