symfony/symfony Security Advisories for 4.0.x-dev (8)