symfony/symfony Security Advisories for v3.4.10 (16)