symfony/symfony Security Advisories for v4.0.5 (21)