symfony/symfony Security Advisories for v3.4.12 (16)