symfony/symfony Security Advisories for v2.6.11 (13)