symfony/symfony Security Advisories for v2.5.2 (20)