symfony/symfony Security Advisories for v4.0.1 (21)