symfony/symfony Security Advisories for v4.1.7 (12)