symfony/symfony Security Advisories for v5.2.11 (5)