symfony/symfony Security Advisories for 2.2.x-dev (13)