symfony/symfony Security Advisories for v6.2.0-BETA3 (4)