symfony/symfony Security Advisories for v2.3.15 (20)