symfony/symfony Security Advisories for v3.4.32 (7)