symfony/symfony Security Advisories for v3.4.11 (12)