symfony/symfony Security Advisories for v3.4.11 (16)