symfony/symfony Security Advisories for v3.3.1 (21)