symfony/translation

Overall: 6 553 195 installs
30 days: 559 856 installs
Today: 28 062 installs

Symfony Translation Component

Maintainer: fabpot
Homepage: https://symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/Translation
Source: https://github.com/symfony/Translation/tree/master

 • dev-master / 3.0.x-dev reference: 3ba5418 2015-05-16 13:28 UTC MIT

  require:

  Authors

 • 2.8.x-dev reference: ae980a1 2015-05-20 09:35 UTC MIT

 • 2.7.x-dev reference: 9ddb421 2015-05-22 14:54 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA2 reference: 1be5bbe 2015-05-11 02:35 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA1 reference: 7ecdcce 2015-04-10 07:23 UTC MIT

 • 2.6.x-dev reference: d030b3d 2015-05-22 14:37 UTC MIT

 • v2.6.8 reference: d030b3d 2015-05-22 14:37 UTC MIT

 • v2.6.7 reference: 398e0ee 2015-05-05 16:51 UTC MIT

 • v2.6.6 reference: bd939f0 2015-03-30 15:54 UTC MIT

 • v2.6.5 reference: 043db5f 2015-03-14 11:42 UTC MIT

 • v2.6.4 reference: f289cdf 2015-01-03 15:33 UTC MIT

 • v2.6.3 reference: f289cdf 2015-01-03 15:33 UTC MIT

 • v2.6.2 reference: f289cdf 2015-01-03 15:33 UTC MIT

 • v2.6.1 reference: 5b8bf84 2014-12-02 20:19 UTC MIT

 • v2.6.0 reference: 0a37118 2014-11-28 10:00 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA2 reference: 09c2873 2014-11-04 14:29 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA1 reference: a2b07ab 2014-10-26 07:46 UTC MIT

 • 2.5.x-dev reference: 165b534 2015-01-03 15:23 UTC MIT

 • v2.5.12 reference: 165b534 2015-01-03 15:23 UTC MIT

 • v2.5.11 reference: 165b534 2015-01-03 15:23 UTC MIT

 • v2.5.10 reference: 165b534 2015-01-03 15:23 UTC MIT

 • v2.5.9 reference: 165b534 2015-01-03 15:23 UTC MIT

 • v2.5.8 reference: ab6e158 2014-12-02 20:15 UTC MIT

 • v2.5.7 reference: ad3c324 2014-10-26 07:41 UTC MIT

 • v2.5.6 reference: 362fe4d 2014-10-01 05:50 UTC MIT

 • v2.5.5 reference: 170c0d8 2014-09-23 05:25 UTC MIT

 • v2.5.4 reference: 7526ad6 2014-09-03 09:00 UTC MIT

 • v2.5.3 reference: ae573e4 2014-07-28 13:20 UTC MIT

 • v2.5.2 reference: 059d57c 2014-07-15 14:22 UTC MIT

 • v2.5.1 reference: d06de93 2014-07-08 12:21 UTC MIT

 • v2.5.0 reference: 5f23265 2014-05-22 13:47 UTC MIT

 • v2.5.0-RC1 reference: 5f23265 2014-05-22 13:47 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA2 reference: d456c7b 2014-04-18 21:02 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA1 reference: e9fd750 2014-03-26 11:51 UTC MIT

 • 2.4.x-dev reference: c61327a 2014-09-23 05:24 UTC MIT

 • v2.4.10 reference: c61327a 2014-09-23 05:24 UTC MIT

 • v2.4.9 reference: 26a20ab 2014-09-03 08:42 UTC MIT

 • v2.4.8 reference: 2e9116d 2014-07-15 14:22 UTC MIT

 • v2.4.7 reference: 2465aa6 2014-07-08 11:46 UTC MIT

 • v2.4.6 reference: 9a39414 2014-05-22 13:46 UTC MIT

 • v2.4.5 reference: 9a39414 2014-05-22 13:46 UTC MIT

 • v2.4.4 reference: d2c73ff 2014-04-18 21:02 UTC MIT

 • v2.4.3 reference: 98697a7 2014-03-26 11:35 UTC MIT

 • v2.4.2 reference: b00fd07 2014-02-03 17:15 UTC MIT

 • v2.4.1 reference: 7f76dff 2013-12-31 13:43 UTC MIT

 • v2.4.0 reference: 0919e0f 2013-11-28 10:27 UTC MIT

 • v2.4.0-RC1 reference: 352f175 2013-11-20 02:31 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA2 reference: 8addaff 2013-10-10 14:19 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA1 reference: d7e84f7 2013-09-27 13:28 UTC MIT

 • 2.3.x-dev reference: 64e3fe3 2015-05-15 13:28 UTC MIT

 • v2.3.29 reference: 64e3fe3 2015-05-15 13:28 UTC MIT

 • v2.3.28 reference: ab156d5 2015-05-01 14:06 UTC MIT

 • v2.3.27 reference: 600ef7f 2015-03-30 15:33 UTC MIT

 • v2.3.26 reference: baabd7e 2015-03-07 07:38 UTC MIT

 • v2.3.25 reference: 46131c2 2015-01-03 13:14 UTC MIT

 • v2.3.24 reference: 46131c2 2015-01-03 13:14 UTC MIT

 • v2.3.23 reference: dc812ef 2014-11-30 13:33 UTC MIT

 • v2.3.22 reference: e06d90f 2014-10-26 07:30 UTC MIT

 • v2.3.21 reference: 638d6e0 2014-10-01 05:38 UTC MIT

 • v2.3.20 reference: 2d613ed 2014-09-23 05:15 UTC MIT

 • v2.3.19 reference: 8ef9049 2014-09-02 07:12 UTC MIT

 • v2.3.18 reference: f8a5a62 2014-07-15 13:44 UTC MIT

 • v2.3.17 reference: fb6fb9d 2014-07-07 09:57 UTC MIT

 • v2.3.16 reference: 62aeb75 2014-05-21 16:08 UTC MIT

 • v2.3.15 reference: 62aeb75 2014-05-21 16:08 UTC MIT

 • v2.3.14 reference: 62aeb75 2014-05-21 16:08 UTC MIT

 • v2.3.13 reference: 7783ff3 2014-04-18 21:01 UTC MIT

 • v2.3.12 reference: 4d0e971 2014-03-26 07:21 UTC MIT

 • v2.3.11 reference: 95a82ca 2014-01-28 15:54 UTC MIT

 • v2.3.10 reference: 95a82ca 2014-01-28 15:54 UTC MIT

 • v2.3.9 reference: b6867ad 2013-12-30 21:13 UTC MIT

 • v2.3.8 reference: 6b255d2 2013-11-28 06:43 UTC MIT

 • v2.3.7 reference: e001264 2013-11-13 21:27 UTC MIT

 • v2.3.6 reference: 6aedcff 2013-10-10 13:12 UTC MIT

 • v2.3.5 reference: 609dbde 2013-09-19 09:45 UTC MIT

 • v2.3.4 reference: 65f8882 2013-08-26 05:49 UTC MIT

 • v2.3.3 reference: 6fa9941 2013-08-02 20:53 UTC MIT

 • v2.3.2 reference: 70fddb8 2013-05-13 14:36 UTC MIT

 • v2.3.1 reference: 70fddb8 2013-05-13 14:36 UTC MIT

 • v2.3.0 reference: 70fddb8 2013-05-13 14:36 UTC MIT

 • 2.2.x-dev reference: e27b46e 2013-11-25 08:44 UTC MIT

 • v2.2.11 reference: e27b46e 2013-11-25 08:44 UTC MIT

 • v2.2.10 reference: 0983258 2013-11-09 12:40 UTC MIT

 • v2.2.9 reference: a829715 2013-10-09 20:59 UTC MIT

 • v2.2.8 reference: 0ad3e26 2013-09-19 09:36 UTC MIT

 • v2.2.7 reference: 0ad3e26 2013-09-19 09:36 UTC MIT

 • v2.2.6 reference: 37a11fe 2013-08-24 12:29 UTC MIT

 • v2.2.5 reference: 32a1531 2013-07-28 18:26 UTC MIT

 • v2.2.4 reference: d5afdf0 2013-05-10 16:49 UTC MIT

 • v2.2.3 reference: d5afdf0 2013-05-10 16:49 UTC MIT

 • v2.2.2 reference: d5afdf0 2013-05-10 16:49 UTC MIT

 • v2.2.1 reference: 8e51b39 2013-04-01 08:06 UTC MIT

 • v2.2.0 reference: 9e655f7 2013-02-08 16:10 UTC MIT

 • 2.1.x-dev reference: 39ba7a5 2013-04-20 08:25 UTC MIT

 • v2.1.13 reference: 39ba7a5 2013-04-20 08:25 UTC MIT

 • v2.1.12 reference: 39ba7a5 2013-04-20 08:25 UTC MIT

 • v2.1.11 reference: 39ba7a5 2013-04-20 08:25 UTC MIT

 • v2.1.10 reference: 39ba7a5 2013-04-20 08:25 UTC MIT

 • v2.1.9 reference: 121e541 2013-03-12 14:23 UTC MIT

 • v2.1.8 reference: 331f255 2013-01-09 08:51 UTC MIT

 • v2.1.7 reference: 331f255 2013-01-09 08:51 UTC MIT

 • v2.1.6 reference: 64ab970 2012-12-06 10:00 UTC MIT

 • v2.1.5 reference: 64ab970 2012-12-06 10:00 UTC MIT

 • v2.1.4 reference: 806431a 2012-11-21 15:37 UTC MIT

 • v2.1.3 reference: deb6d9c 2012-10-20 07:10 UTC MIT

 • v2.1.2 reference: 97b9772 2012-09-10 10:53 UTC MIT

 • v2.1.1 reference: 97b9772 2012-09-10 10:53 UTC MIT

 • v2.1.0 reference: d273090 2012-08-28 07:54 UTC MIT

 • 2.0.x-dev reference: 2c83067 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.25 reference: 2c83067 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.24 reference: 2c83067 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.23 reference: 2c83067 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.22 reference: 2c83067 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.21 reference: ec538b4 2012-10-04 15:11 UTC MIT

 • v2.0.20 reference: ec538b4 2012-10-04 15:11 UTC MIT

 • v2.0.19 reference: ec538b4 2012-10-04 15:11 UTC MIT

 • v2.0.18 reference: ec538b4 2012-10-04 15:11 UTC MIT

 • v2.0.17 reference: 178b3eb 2012-08-28 06:43 UTC MIT

 • v2.0.16 reference: 6c2cea9 2012-07-09 12:43 UTC MIT

 • v2.0.15 reference: 15adc95 2012-05-21 20:25 UTC MIT

 • v2.0.14 reference: 6e6ac2f 2012-05-15 16:56 UTC MIT

 • v2.0.13 reference: bc1c1fd 2012-03-29 12:32 UTC MIT

 • v2.0.12 reference: 3d909f1 2012-02-22 09:10 UTC MIT

 • v2.0.10 reference: 9226110 2012-01-05 13:51 UTC MIT

 • v2.0.9 reference: 9226110 2012-01-05 13:51 UTC MIT

 • 2.0.7 reference: c776b94 2011-11-23 16:51 UTC MIT

 • 2.0.6 reference: 68d8903 2011-11-12 08:45 UTC MIT

 • 2.0.5 reference: 4ff7567 2011-11-02 11:42 UTC MIT

 • 2.0.4 reference: d09876f 2011-09-29 15:27 UTC MIT