symfony/symfony Security Advisories for v4.0.0-BETA2 (21)