symfony/symfony Security Advisories for 6.0.x-dev (2)