symfony/symfony Security Advisories for v5.4.1 (4)