symfony/symfony Security Advisories for v2.3.9 (20)