symfony/symfony Security Advisories for v5.2.5 (6)