symfony/symfony Security Advisories for v6.2.1 (4)