symfony/symfony Security Advisories for v3.4.33 (7)