symfony/symfony Security Advisories for v4.2.8 (10)