symfony/symfony Security Advisories for v6.1.6 (4)