symfony/symfony Security Advisories for v2.3.0 (23)