symfony/symfony Security Advisories for v6.0.11 (4)