symfony/symfony Security Advisories for v5.4.15 (4)