symfony/symfony Security Advisories for v3.4.45 (4)