symfony/symfony Security Advisories for v5.4.21 (2)