symfony/symfony Security Advisories for v2.1.11 (18)