symfony/symfony Security Advisories for v6.2.9 (2)