symfony/symfony Security Advisories for v2.3.12 (20)