symfony/symfony Security Advisories for v5.3.1 (1)