symfony/symfony Security Advisories for v6.2.5 (4)