symfony/symfony Security Advisories for v2.3.35 (11)