symfony/symfony Security Advisories for v5.2.0-BETA3 (6)