symfony/symfony Security Advisories for v5.1.3 (6)