symfony/symfony Security Advisories for v5.2.12 (5)